Servicevoorwaarden

Alle bestellingen impliceren de aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant, en de ontkenning van zijn eigen voorwaarden. Indien de klant onze algemene voorwaarden niet heeft ontvangen, of deze niet in zijn eigen taal heeft ontvangen, sluit dit hem niet uit van toepassing ervan.

De geadverteerde leveringsvoorwaarden zijn indicatief en vertragingen leiden niet tot enige vorm van schadevergoeding, boetes of ontbinding van de overeenkomst. ITCS nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook, of boetes van welke aard dan ook als gevolg van te late levering.

Alle belastingen, vergoedingen en gelijkaardige vergoedingen of rechten op grond van de Belgische wetgeving zijn voor de klant.

Alle producten die ITCS nv op haar website(s) aanbiedt, worden zo volledig en naar eer en geweten mogelijk beschreven. De prijzen zijn geldig op de dag dat ze op onze website worden aangeboden. ITCS nv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in prijzen, aanbiedingen, beschrijvingen of foto's.

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet op voorraad is, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren en kunt u desgewenst uw bestelling annuleren. ITCS nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van uitputting van de voorraad.

Recht op retour. De Belgische wet op handelsacties en informatie en bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de koper toe om de verkoper binnen 7 werkbare dagen na levering van de goederen te informeren dat hij zijn bestelling wenst te annuleren. De goederen moeten ongeopend worden geretourneerd binnen een aanvaardbare termijn na deze informatie (bijv. 3 werkdagen). Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

Rekeningen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na uitgifte aan ITCS nv en hebben geen schuldvernieuwing. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant verondersteld een kennisgeving van herstel te hebben ontvangen. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt alle andere facturen opeisbaar die in de wacht staan of nog moeten worden vastgesteld. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aanvaardt de consument uitdrukkelijk dat hij een conventionele of buitengerechtelijke schadevergoeding verschuldigd is, vastgesteld op 15% van het resterende openstaande saldo met een minimum van 25 euro en van een conventionele rente tegen een tarief van 12 % per jaar. De klant erkent uitdrukkelijk dat ITCS nv zijn betalingen bij voorrang aanrekent op de oudste onbetaalde facturen.

Om geldig te zijn, moet elke klacht binnen acht dagen na levering worden ingediend. Als u dit niet doet, wordt de klacht ongeldig en niet-bestaand.

Elk geschil tussen partijen zal worden beoordeeld naar het belgisch recht en is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.